துன்புறுத்துகிறவர்களுக்கு என் உடலைக் கையளித்தேன்

துன்புறுத்துகிறவர்களுக்கு என் உடலைக் கையளித்தேன், தாடியைப் பிய்க்கிறவர்களுக்கு என் கன்னங்களைக் காட்டினேன்; நிந்தை கூறுவோர்க்கும், காறி உமிழ்வோர்க்கும், என் முகத்தை மறைத்துக் கொள்ளவில்லை.

அவர் வாழ்வோர் உலகினின்று எடுக்கப்பட்டார்

கொடிய தீர்ப்புக்குப் பின் அவர் கொண்டு செல்லப்பட்டார், அவருக்கு நேர்ந்ததைப் பற்றி அக்கறை கொண்டவன் யார்? ஆம், அவர் வாழ்வோர் உலகினின்று எடுக்கப்பட்டார், தம் இனத்தாரின் அக்கிரமங்களுக்காகவே அவர் வதைக்கப்பட்டார். இசையாஸ் 53:8

Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Isaiah 53:5

LENT 2019

LENT 2019 12 “Even now,” declares the LORD, “return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning.” 13 Rend your heart and not your garments. Return to the LORD your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Joel…

Christian Matrimony

கிறிஸ்தவ திருமணம்

18. தேவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார். 21. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திரையடைந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து, அந்த இடத்தைச் சதையினால் அடைத்தார். 22. தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி, அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டுவந்தார். 23. அப்பொழுது ஆதாம்: இவள் என் எலும்பில் எலும்பும், என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய் இருக்கிறாள்;…

Christian Thirumanam

Christian Thirumanam is a Christian matrimonial service to assist all Christians who are looking for better Christian life-partners, either for themselves or for their sons, daughters, relatives and friends. This is a totally free Christian Matrimony website. There will be no hidden cost for any of our services. www.christianthirumanam.com

Christian Matrimony

Our Services

Direct Registrants: We intend our services only for Christian brides and grooms across all denominations of Christian community. We register the profiles of the Christian Brides and Grooms after a manual screening process. The profiles will be open for views by other members once they are approved in the screening process. Our unique approach to…

success_story_christian_matrimony

Blessings of the Almighty

Hi, With the blessings of the almighty, i am happy to share here our wedding story which happened on 25th June 2018 through christianthirumanam.com. I share my happiness and prayers for the entire family of christianthirumanam.com. I do wish and pray for all candidates here to find their best match through christianthirumanam.com. www.christianthirumanam.com